Startsida Blog Om Sajten Kontakta

Ärkeängeln Michael genom Ronna Herman, 27 okt, 2012

En utvecklingsprocess som aldrig tidigare förekommit är på väg.En process som aldrig tidigare förekommit är på väg.

Utveckling av Jorden först genom fjärde dimensionen

Utveckling av Solsystemet, femte och halva sjätte dimensionen

Utveckling av Galaxen, sjätte och halva sjunde dimensionen

Utveckling av detta universum, halva sjunde till tolfte dimensionen

Älskade mästare, Guds skapelses strålar under Fiskarnas tidålder, som innehöll de specifika aspekterna, kvaliteerna, dygderna och designformlerna för just den Eran strålade ner på jorden och mänskligheten i mer än 2000 år. Dessa skapande strålar är nu i en process att dras tillbaka och stängas. Det är därför de grupper som fortfarande är fast i illusionen och den vibrationsfrekevens från den obalanserade tredje- och lägre fjärde dimensionen känner att de är vilse, inget fungerar längre på det sätt som det gjorde tidigare och det verkar inte finnas nåt hopp om framtiden. Gamla regler, vägledningar tillika många väletablerade institutioner och religiösa organisationer är inte längre pålitliga och många faller ner vid vägkanten. Delar av nästan alla gränser för raser, kultur, socialt och politiskt inom den tredje/fjärde dimensionens paradigm faller sönder eller blir utmanade. Mänsklighetens medvetande stiger och ingenting kan stoppa drivkraften. MÄNSKLIGHETEN MOGNAR och alla måste följa med i flödet av expanderande medvetenhet eller falla i fällan av tröghet och kaos.

Lyckligtvis så vaknar fler och fler människor till processen att vända sig inåt för att uppnå en högre känsla av Självmedvetande som slutligen leder till en önskan av en högre Själsmedvetenhet via de Gudomliga energierna. Varje kulturell grupp, varje ras och varje land på jorden söker efter en riktning till en högre filosofisk stig att följa. Detta fenomen uppstår eftersom de Sju Strålarna av Gudsmedvetande för er Jord, som innehåller den Gudomliga Blåkopian för fiskarnas ålder, har nästan helt dragits tillbaka och ersätts nu med en högre frekvens, de mer raffinerade tolv Strålarna av Galaktiskt medvetande för Vattumannens tidsålder.

I början av stadierna på uppvaknandet, innan Själen sammanfogas inom en person, så kan det inte bli någon inblandning från de högre rikena eftersom vi har en Gudomlig gåva av Fri vilja, som blev en gåva med stora betungande konsekvenser.

Hur som helst när en person uppnår en energisignatur som resonerar med den Violetta Flammans frekvenser i den mellanfjärde dimensionen och ovanför den, då är han/hon redo att affirmera: Ske din vilja. Jag ber om mitt högsta goda och den högsta utkomsten för alla och därmed anpassar sig den personliga vilja med Det Högre Jaget och den Gudomliga Blåkopian för jorden.

Som ett resultat, sträcks en magisk stig av Ljus till den Själen fram via hans/hennes personliga kolumn av Kärlek/Ljus/Liv. Denna Ljusets stig, som ofta kallas Livets Flod, leder till ett autentisk essense-medvetande, där varje person som når den begärda nivån av medvetande kommer att börja erhålla hans/hennes speciella portion av kodade Kristallina Fröatomer för den nya galatiska eller sub-universella Gudomliga Blåkopian/Uppgift. Dessa nya Frö Atomer kommer också att innehålla avancerad visdom, talanger, attributer och kvaliteter som är nödvändiga för att kvalificera sig som en deltagare i det tidiga stadiet av skapande processen för den nya Gyllene Galaxen i framtiden.

Processen av utveckling ändras, all mänsklighets kroppstruktur kommer gradvis att förfinas och uppgraderas. Det kommer att finnas vägledning och direktiv som ges till de som har tonat in sitt Heliga Hjärta/Heliga Sinne och som har placerat sin personliga vilja under den Gudomliga Viljans kommando.

Hittills har folket levt i en beslöjad värld, en illusorisk medvetenhet och det verkar nu som om de står inför framtiden och den känns som ett skepp som har kastats ut i ett stormigt hav utan roder. Detta är därför den Primära Livs Kraftens energi som har varit tillgänglig för hela mänskligheten de senaste tidsåldrarna inte längre är fylld med Guds frön med stor potential inom den Gudomliga Blåkopian för detta sub-universum. Massorna kommer fortfarande att få de vibrationsmönster som de behöver för att upprätthålla status quo. Och vi försäkrar er att vår Fader/Moders och Ljusets varelsers kärleksfulla energier alltid kommer att vara tillgängliga för mänskligheten, men, för att kunna knacka på den nya Gudomliga Blåkopian som väntar på varje Själ, måste det bli en initiering till minst medium-fjärde dimensionella frekvenser av Ljus. Det kommer alltid att finnas hjälp att få av mäktiga Varelser av Ljus och änglarnas kungarike kommer alltid att svara på samtal eller bön om hjälp. Ibland så finns det oföränderliga universella lagar som måste följas och det måste vara varje persons val att välja vilken stig de vill följa, stigen av Ljus eller stigen av skugga.

Du, stjärnfröet, som har balanserat och harmoniserat de vibrationsmönster hos dina fyra lägre kroppssystem så att din Själs Sång genljuder med den fjärde sub-nivån i den fjärde dimensionen och högre, börjar nu få tillgång till de HÖG FREKVENTA STRÅLARNA FRÅN DEN GYLLENE FRAMTIDENS ÅLDER. Det finns en ny Gudomlig Blåkopia för detta Sub-universum och för varje person som är redo att ta på en skinande mantel med många färger – en raffinerad aura av Ljus – som visar att man är redo att erhålla dygder, kvaliteer, talanger, möjligheter, och aspekter från den Nya Tiden. Dessa underbara gåvor finns programmerade inom det skapande Ljusets Amantine partiklar och de finns nu tillgängliga för de som har uppnått den nivå av Själv-Mästerskap som krävs.

Det skapande Ljusets Amantine partiklar är kompletta sidor av Skapandets Medvetande som är färdiga att bli aktiverade, programmerade och manifesterade i nya obegränsade strävanden efter skapande. Vid inledningen av varje efterföljande plan för ett nytt kreativt projekt så kodas Amantine Partiklarna med den Gudomliga Blåkopian för den planen. Dessa Blåkopiors Amantine Partiklar sänds sedan vidare i stora Strålar av obegränsad potential från Fader/Moder Gud som fick kommandot från den Högsta Skaparen för detta nya projekt som ska manifesteras i den materiella världen. Den Gudomliga Faderns tankar av Frön, som sen strålar vidare från den Gudomliga Moderns Kosmiska Livmoder är kända som ESSENS GENER.

Du har gener inom din DNA struktur från alla olika dimensioner som du har erfarit. Du, Stjärnfröet, är nu i ett stadium av förberedelse som kommer att forma dina nuvarande fyra kroppsliga system så att de kan ta emot dessa Essens gener, tillsammans med ditt nya Gudomliga Uppdrag. Dessa kraftfulla, hög-frekventa Strålar innehåller Skaparens Essens Celler för den Nya Gyllene Tidsålders Gudomliga Blåkopia, och de Strålar ut genom detta Sub-universum via Elohim och Ärkeänglarnas rikes stora skinande kärl.

Dessa frekvensers vibrationer har stigit ner på varje sub-nivå i varje dimension. Om det inte vore så, skulle den Heliga Eldens Energi bränna upp alla materiella manifestationer, inkluderande mänskligheten, genom den Elektromagnetiska kraftens intensitet.

Den HELIGA VITA KOSMISKA ELDEN, de Amantine Partiklar, som du drar till dig som en uppvaknad Själv-mästare måste hela tiden cirkulera. Bara en liten del, som det är lämpligt för varje själ att integrera på deras nuvarande nivå av Uppvaknande kan lagras inom det fysiska kärlet, balansen måste Strålas ut till världen av form.

Den Höga Skaparen är komponerad av oändlig, obestämbar Essens Kraft som är så överväldigande att du inte ens kan föreställa dig dess magnitud. Denna underbara Essens Kraft har reducerats inom varje dimensionsnivå av Skapande så att du, Stjärn Fröet som är medskapare, kan begära din del av denna magnifika potentiella kraft. Varje människo-Varelse består av hundratals potentiella personliga egenskaper som har lagrats inom den genetiska strukturen hos hans/hennes fyra kroppars system (fysiska/mentala/känslomässiga/eteriska). Det är upp till varje person att bestämma vilken personlig egenskap han/hon vill utveckla och presentera för världen utanför. Ju fortare du neutraliserar eller harmoniserar dina negativa personliga egenskaper, desto fortare kommer din gudomliga potential, eller ditt Mästar Jag att träda fram. Bara då kommer du att ha tillgång till din fulla potential som medskapande mästare inom den fysiska planens existens.

Er planet är nu ansluten till den Stora Centrala Solens hjärtas kärna inom Vintergatans Galax. De nya kosmiska vågorna av Skapande Ljus är en stor gåva till de uppvaknade Själarna på planeten Jorden. Även om dessa raffinerade, högfrekventa Strålar inte strålas ner direkt till den lägre fjärde- och tredje sub-dimensionella nivåerna, så kommer Ljusets omvandlande frekvenser att gradvis filtreras in och påverka alla och allting på Jorden. Vetenskapsmän har meddelat att en vätebarriär har upptäckts vid kanten av detta solsystem. Dessa är de membran av Ljus som vi har talat om tidigare. Vetenskap och andlighet validerar och blandar många begreppsmässiga läror och teorier från tidigare när fler mänskliga Varelser knackar på de resurser som finns i det Heliga Sinnet. Som ett resultat av anpassningen till det Galaktiska Centret och initieringen med Galaxens Stora Centrala Sol, ökar Jorden genom denna process sina frekvensmönster – Själs Sång – så den kan återvända till sin status som Helig Planet. Detta sub-universum kommer också att uppgraderas i vibrationsfrekvenser som ett resultat av att den bombarderas med det Skapande Ljuset via vår universella Fader/Moder Gud. Vintergatans Galax delas också in i tolv sektorer eller kvadrater precis som universum delas i Sub-universella sektorer, och varje kvadrat inom Galaxen har ett regerande Råd av Tolv. Förhoppningsvis så får du en bättre förståelse över hur viktiga numren 12 och 144 är, för dessa nummer tillämpas på många aspekter i skapandet genom detta Sub-universum.

Dina medvetandekoder modifieras konstant av dina positiva eller negativa tankar, intentioner och handlingar. Du kommer att få genomgå tester av toleras, barmhärtighet, ödmjukhet och tålamod, och dina kulturella synpunkter kommer också att utmanas. Varje dag kommer dina frö-tankar som innehåller negativa frekvenser och mönster av dessa aspekter, att skrumpna och försvinna när du slutar att mata dem med energi.

Vi har lärt dig att bli ”en levande meditation” där du har möjlighet att fungera effektivt i din jordiska omgivning medan du bibehåller ditt Alpha stadium av medvetande. Nästa steg är att sträva efter att leva i ett konstant tillstånd av glädje och tacksamhet och genom detta bli en ”levande bön”. När du blir mer kunnig i medskapande på det jordiska planet, så måste du konstant styra dina energimönster och försöka uppgradera dem. Du måste sträva efter mer ihållande harmoni och förfinat gudomligt uttryck. Du måste frigöra den kraft från den Heliga Eld inom dig som, för de flesta, har legat i dvala i många tusen år. Du måste lära dig att dirigera och fokusera din energi till de områden i ditt liv som du vill förändra. Genom att etablera och konstant uppgradera ditt Livshjuls skapande, så planterar du frön till fokuserad förändring, och du kommer att förses med Skapandets Heliga Eld som behövs för att manifestera det som är din vision. Ditt primära mål måste bli att erhålla Mästerskap hos dig själv medan du är i den fysiska kroppen. När dina strävanden dirigeras mot det högsta bästa för hela mänskligheten, så ges en speciell dispens, och ett större mått av Skapande Ljus kommer att göras tillgänglig för dig.

Föreställ er, kära ni, hur det skulle kännas att ha tillgång till en obegränsad leverans av Gudomligt Skapande essens. Visualisera dig själv som en stor energi virvel, pulserande av kraft, som sänder ut stora Strålar av lysande färger, utstrålar vågor av energi och skapar allt som din Själs Jag kan föreställa sig. Känn hur det skulle vara när dessa energier som du projicerar snurrar och befäster, när struktur och form blir skönjbar, vackra och unika bortom det som du kan föreställa dig, dina skapelser – genom kraften av dina tankar, kärlek/känslor och inspirerad föreställning. Vi strävar efter att hjälpa dig att förstå varför du och Jorden är så viktiga under dessa kaotiska tider på er planet. I denna galaktiska erfarenhet, så är Jorden den plats som är bra att vara på under denna extraordinära period av utveckling av arter och expansion av detta Sub-universum.

Bygg din vision, mina modiga och trogna själar. Börja inom ditt Heliga Hjärtcentrum och återta den kraft och den storslagenhet som är ditt Gudomliga arv. Börja sedan stråla ut kraft och perfektion, in i din fysiska kropp och ut till världen, dina relationer, din arbetsplats, din kommun, ditt land och världen. Tillåt allt som inte längre tjänar dig att fortsätta på sin stig av begränsning eller att förena sig med dig i de högre frekvensernas riken där obegränsad potential finns via förändringsprocessen. Stigen mot Ljuset och stigen som spriralformigt går längre in i mörkret har nu kommit till en distinkt punkt av separation. Du är tvingad att möta, en gång för alla, dina närvarande skuggor av Jaget – alla obalanser och restriktioner som håller dig tillbaka från att helt och fullt uppfylla din rätt till Självförverkligande.

Att vara en Mästare är inte något för de blyga och hjärtsvaga, kära ni. Acceptera mitt Svärd av Ljus som är kodat med vår Fader Guds GUDOMLIGA VILJEKRAFT och acceptera en skinande KÄLLA AV KÄRLEK/LJUS från vår älskade Moder Gud när vi går modigt framåt mot den nya Tidens gryning. Jag är alltid nära er för vägledning, för att dirigera, inspirera och skydda er. JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

Svensk översättning: Liliann Karlström – www.st-germain.se

Transmitted through Ronna Herman *STAR*QUEST* 775-856-3654 * www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org * Email: RonnaStaqr@earthlink.net---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)